Social Value for Future Generations Awards – 2021

HomeSocial Value for Future Generations Awards – 2021

Social Value for Future Generations Awards – 2021

WHAT ARE THE 'SOCIAL VALUE FOR FUTURE GENERATIONS AWARDS' ?

The Social Value for Future Generations Awards celebrate innovation, leadership and best practice of social value in Wales that also links with the Wellbeing and Future Generations Act. They will be judged by an independent expert panel in October.

The awards will be presented at our upcoming online event, the 2021 National Social Value Conference: Wales – Leading the Movement, on the 16 and 17 November 2021. Selected winners will have their entry featured online, showcased in the conference brochure, and will also have the opportunity to present during the awards ceremony.

The awards are FREE to enter.

KEY DATES

 • Entries open: 09 August 2021
 • Submission deadline: 01 October 2021 
 • Award presentation: 16 – 17 November 2021

[SUBMISSIONS CLOSED]

See this year's winners

AWARD CATEGORIES AND CRITERIA

Prosperous Future Generations Award

For an organisation that has contributed to an innovative, productive and low carbon society that recognises the limits of the global environment and therefore uses resources efficiently and proportionately.

Category criteria:

Demonstrate how the nominee has accomplished one or several of the following:

 • Used the National TOM’s for Wales in procurement to promote inclusive growth
 • Driven practices which allow people to take advantage of the wealth generated through securing decent work
 • Supported inclusive local economies and the foundational economy
 • Enabled organisations and communities to reduce emissions and work towards a carbon-neutral Wales by 2050.
 • Encouraged organisations to develop a skilled population, fit for future technological change
 • Innovation to support a long-term prosperous Wales

i sefydliad sydd wedi cyfrannu at gymdeithas arloesol, gynhyrchiol a charbon isel sy’n cydnabod terfynau’r amgylchedd byd-eang ac felly’n defnyddio adnoddau’n effeithlon ac yn gymesur.

Meini Prawf

Dangoswch sut mae’r enwebai wedi cyflawni un neu nifer o’r canlynol:

 • Defnyddio TOMs Cenedlaethol Cymru wrth gaffael i hyrwyddo twf cynhwysol
 • Arferion wedi’u gyrru sy’n caniatáu i bobl fanteisio ar y cyfoeth a gynhyrchir trwy sicrhau gwaith gweddus
 • Cefnogi economïau lleol cynhwysol a’r economi sylfaenol
 • Wedi galluogi sefydliadau a chymunedau i leihau allyriadau a gweithio tuag at Gymru carbon niwtral erbyn 2050
 • Annog sefydliadau i ddatblygu poblogaeth fedrus, sy’n addas ar gyfer newid technolegol yn y dyfodol
 • Creu diwylliant o arloesi i gefnogi Cymru hir dymor, llewyrchus
Sustainability and Resilience Award

For an environmentally conscious organisation that is leading the way in contributing to large-scale habitat restoration, creation, and connectivity throughout Wales.

Category criteria:

Demonstrate how the nominee has accomplished one or several of the following:

 • Ensure the use of natural resources efficiently and sustainably – being adaptive to an evolving environment
 • Invest in and value the important role biodiverse green and blue spaces play in supporting people’s health and community well-being
 • Seek to maintain and enhance the natural environment through managing land and sea appropriately to create healthy function biodiverse ecosystems and encourage others to do the same
 • Raise awareness and rapidly accelerate the scale and pace of change to help tackle environmental and sustainability issues

 

Ar gyfer sefydliad sy’n ymwybodol o’r amgylchedd sy’n arwain y ffordd wrth gyfrannu at adfer, creu a chysylltedd cynefinoedd ar raddfa fawr ledled Cymru.

Meini Prawf

Dangoswch sut mae’r enwebai wedi cyflawni un neu nifer o’r canlynol:

 • Sicrhau bod adnoddau naturiol yn cael eu defnyddio’n effeithlon ac yn gynaliadwy – gan fod yn ymaddasol i amgylchedd sy’n esblygu
 • Buddsoddi a gwerthfawrogi rôl hanfodol lleoedd gwyrdd a glas bioamrywiol wrth gefnogi iechyd a lles cymunedol pobl
 • Ceisio cynnal a gwella’r amgylchedd naturiol trwy reoli tir a môr yn briodol i greu ecosystemau bioamrywiol sy’n gweithredu’n iach ac annog eraill i wneud yr un peth
 • Codi ymwybyddiaeth a chyflymu graddfa a chyflymder y newid yn gyflym i helpu i fynd i’r afael â materion amgylcheddol a chynaliadwyedd
Pioneering Equality Award

For an organisation that has taken bold steps to tackle the inequalities experienced by marginalised groups in Wales.

Category criteria:

Demonstrate how the nominee has accomplished one or several of the following:

 • Tackled poverty and socio-economic disadvantages
 • Ensured equal access to decent jobs – recognising everyone’s value
 • Given people equal opportunities to participate in decision-making to enable equal outcomes
 • Shown a keen understanding of the causes and effects of inequalities in Wales, and implemented that knowledge as part of their approach to tackling it
 • Demonstrated forward-thinking in scanning for future trends that are likely to impact inequalities and resulting actions taken

 

i sefydliad sydd wedi cymryd camau beiddgar i fynd i’r afael â’r anghydraddoldebau y mae grwpiau ymylol yn eu profi yng Nghymru.

Meini Prawf:

Dangoswch sut mae’r enwebai wedi cyflawni un neu nifer o’r canlynol:

 • Mynd i’r afael â thlodi ac anfanteision economaidd-gymdeithasol
 • Sicrhau mynediad cyfartal i swyddi gweddus – gan gydnabod gwerth pawb
 • O ystyried cyfle cyfartal i bobl gymryd rhan mewn gwneud penderfyniadau er mwyn galluogi canlyniadau cyfartal
 • Dangos dealltwriaeth graff o achosion ac effeithiau anghydraddoldebau yng Nghymru a gweithredu’r wybodaeth honno fel rhan o’u dull o fynd i’r afael â hi
 • Arddangos blaengar wrth sganio am dueddiadau’r dyfodol sy’n debygol o effeithio ar anghydraddoldebau a’r camau gweithredu a gymerir o ganlyniad
Health and Wellness Award

For an organisation that has supported communities to have a lifestyle that maintains good physical and mental health, through creating places and environments that support healthy lifestyles and ensuring there are effective services to support people when they need care.

Category criteria:

Demonstrate how the nominee has accomplished one or several of the following:

 • Enabled people to live the highest quality of life they can
 • Supported employees to focus on health and well-being plans
 • Ensured that services support people to understand behaviours and choices that benefit future health
 • Supported community health and wellbeing within the region
 • Addressed health inequalities within the region

 

i sefydliad sydd wedi cefnogi cymunedau i gael ffordd o fyw sy’n cynnal iechyd corfforol a meddyliol da trwy greu lleoedd ac amgylcheddau sy’n cefnogi ffyrdd iach o fyw a sicrhau bod gwasanaethau effeithiol i gefnogi pobl pan fydd angen gofal arnynt.

Meini Prawf:

Dangoswch sut mae’r enwebai wedi cyflawni un neu nifer o’r canlynol:

 • Wedi galluogi pobl i fyw’r ansawdd bywyd uchaf y gallant
 • Cefnogi gweithwyr i ganolbwyntio ar gynlluniau iechyd a lles
 • Sicrhau bod gwasanaethau’n cefnogi pobl i ddeall ymddygiadau a dewisiadau sydd o fudd i iechyd yn y dyfodol
 • Cefnogi iechyd a lles cymunedol yn y rhanbarth
 • Mynd i’r afael ag anghydraddoldebau iechyd yn y rhanbarth
Cohesive Communities Award

For an organisation that has promoted people’s individual health and well-being and placed well-being at the heart of local economic development.

Category criteria:

Demonstrate how the nominee has accomplished one or several of the following:

 • Supported communities to be well connected and safe
 • Valued the role and potential that community anchor organisations can play in building cohesive communities
 • Supported vibrant foundational economies
 • Created conditions where people and communities can do the things that matter to them
 • Ensured that everyone has access to key services, particularly in remote areas across the region

 

Ar gyfer sefydliad sydd wedi hybu iechyd a lles unigolion ac wedi rhoi lles wrth galon datblygu economaidd lleol.

Meini Prawf:

Dangoswch sut mae’r enwebai wedi cyflawni un neu nifer o’r canlynol:

 • Cymunedau a gefnogir i fod â chysylltiad da a diogel
 • Gwerthfawrogi’r rôl a’r potensial y gall sefydliadau angor cymunedol eu chwarae wrth adeiladu cymunedau cydlynol
 • Economïau sylfaen bywiog â chefnogaeth
 • Amodau wedi’u creu sy’n galluogi pobl a chymunedau i wneud y pethau sy’n bwysig iddyn nhw
 • Sicrhau bod gan bawb fynediad at wasanaethau allweddol, yn enwedig mewn ardaloedd anghysbell ledled y rhanbarth
Welsh Culture and Language Award

For an organisation that that promotes and protects culture, heritage, and the Welsh language, and which encourages people to participate in the arts, and sports and recreation.

Category criteria:

Demonstrate how the nominee has accomplished one or several of the following:

 • Supported and invested in initiatives that promote the learning and use of the Welsh language
 • Supported people to engage with culture in their daily working and recreational lives and bringing out the best in our cultural professionals
 • Used cultural and linguistic interventions to address wider societal issues, such as poverty and homelessness, climate change, etc.
 • Using culture and the Welsh language as a driver for economic and environmental change.
 • Developing skills, increasing opportunities, and respecting our status as a bilingual nation.
 • Support the Welsh language and encourage participation in activities

 

i sefydliad sy’n hyrwyddo ac yn amddiffyn diwylliant, treftadaeth, a’r Gymraeg ac yn annog pobl i gymryd rhan yn y celfyddydau, a chwaraeon a hamdden.

Meini Prawf:

Dangoswch sut mae’r enwebai wedi cyflawni un neu nifer o’r canlynol:

 • Cefnogi a buddsoddi mewn mentrau sy’n hyrwyddo dysgu a defnyddio’r Gymraeg
 • Cefnogi a buddsoddi mewn mentrau sy’n caniatáu i bobl gymryd rhan mewn digwyddiadau diwylliannol, celfyddydau, chwaraeon a threftadaeth Gymraeg
 • Annog pobl i ymgysylltu â diwylliant yn eu bywydau beunyddiol a hamdden, gan ddod â’r gorau yn ein gweithwyr proffesiynol diwylliannol
 • Defnyddio ymyriadau diwylliannol ac ieithyddol i fynd i’r afael â materion cymdeithasol ehangach, megis tlodi a digartrefedd, newid yn yr hinsawdd, ac ati.
 • Diwylliant wedi’i ddefnyddio a’r Gymraeg fel sbardun ar gyfer newid economaidd ac amgylcheddol
 • Datblygu sgiliau, cynyddu cyfleoedd, a pharchu ein statws fel cenedl ddwyieithog
 • Cefnogi’r Gymraeg ac annog cyfranogiad mewn gweithgareddau
Global Responsibility Award

For an organisation that has taken steps to improve the economic, social, environmental, and cultural well-being of Wales.

Category criteria:

Demonstrate how the nominee has accomplished one or several of the following:

 • Promoted global citizenship and leadership by supporting sustainable behaviour and making connections
 • Played their role in ensuring Wales is welcoming, safe and fair to all
 • Committed to fair and ethical investment and divestment – Making
 • supply chains are fair, ethical and sustainable

 

i sefydliad sydd wedi cymryd camau i wella lles economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Cymru.

Meini Prawf:

Dangoswch sut mae’r enwebai wedi cyflawni un neu nifer o’r canlynol:

 • Hyrwyddo dinasyddiaeth ac arweinyddiaeth fyd-eang trwy gefnogi ymddygiad cynaliadwy a chreu cysylltiadau
 • Chwarae eu rôl wrth sicrhau bod Cymru yn groesawgar, yn ddiogel ac yn deg i bawb
 • Wedi ymrwymo i fuddsoddi a dargyfeirio teg a moesegol – gwneud penderfyniadau ariannol tymor hir wrth sicrhau bod cenedlaethau’r dyfodol yn ffynnu
 • Sicrhau bod cadwyni cyflenwi yn deg, yn foesegol ac yn gynaliadwy
Voluntary or Third Sector Leadership Award

For a third sector organisation that has led the way in embedding social value into the way in which they deliver their services and has made a significant impact on the needs of the communities where they operate.

Category criteria:

Demonstrate how the organisation has:

 • Made a significant impact on the community it serves
 • Embedded social value into its culture and processes
 • Used social value data to inform decision making at the highest level
 • Developed processes to listen, respond and promote the social challenges of the communities they operate within
 • Accounted for social value transparently and with independent verification of results (e.g. using the National TOMs Wales)

 

Ar gyfer sefydliad trydydd sector sydd wedi arwain y ffordd wrth ymgorffori gwerth cymdeithasol yn y modd y maent yn darparu eu gwasanaethau ac wedi cael effaith sylweddol ar anghenion y cymunedau lle maent yn gweithredu.

Meini Prawf:

Dangos sut mae’r sefydliad wedi:

 • Wedi cael effaith sylweddol ar y gymuned y mae’n ei gwasanaethu
 • Mewnosod gwerth cymdeithasol yn ei ddiwylliant a’i brosesau
 • Defnyddio data gwerth cymdeithasol i lywio’r broses o wneud penderfyniadau ar y lefel uchaf
 • Datblygu prosesau i wrando, ymateb a hyrwyddo heriau cymdeithasol y cymunedau y maent yn gweithredu ynddynt
 • Wedi cyfrif am werth cymdeithasol yn dryloyw a chyda dilysu canlyniadau’n annibynnol (e.e. defnyddio’r TOMs Cenedlaethol Cymru)
Public Sector Leadership Award

For a public sector organisation that is leading the way in embedding social value into their business culture, processes and systems to ensure the needs of their communities are being met.

Category criteria:

Demonstrate how the nominee has accomplished one or several of the following:

 • Made a public commitment to embedding social value through policies, as demonstrated by the 7 Wellbeing and Future Generation Goals
 • Used social value data to inform decision making at the highest level
 • Developed processes that directly address economic inequality, support for local businesses, community wellbeing and regenerating the environment
 • Developed processes to listen, respond and promote the social challenges of the communities they work with
 • Accounted for (including evidence) social value transparently and with independent verification of results (e.g. using the National TOMs Wales)
 • Shown innovation in how they have embedded social value across the organisation

 

Ar gyfer sefydliad sector cyhoeddus sy’n arwain y ffordd wrth ymgorffori gwerth cymdeithasol yn eu diwylliant busnes, eu prosesau a’u systemau i sicrhau bod anghenion eu cymunedau yn cael eu diwallu.

Meini Prawf:

Dangoswch sut mae’r enwebai wedi cyflawni un neu nifer o’r canlynol:

 • Gwneud ymrwymiad cyhoeddus i ymgorffori gwerth cymdeithasol trwy bolisïau, fel y dangosir gan y 7 Nod Lles a Chynhyrchu yn y Dyfodol
 • Defnyddio data gwerth cymdeithasol i lywio’r broses o wneud penderfyniadau ar y lefel uchaf
 • Datblygu prosesau sy’n mynd i’r afael yn uniongyrchol ag anghydraddoldeb economaidd, cefnogaeth i fusnesau lleol, lles cymunedol ac adfywio’r amgylchedd
 • Datblygu prosesau i wrando, ymateb a hyrwyddo heriau cymdeithasol y cymunedau maen nhw’n gweithio gyda nhw
 • Cyfrif am werth cymdeithasol (gan gynnwys tystiolaeth) yn dryloyw a chyda dilysu canlyniadau yn annibynnol (e.e. gan ddefnyddio TOMs Cenedlaethol Cymru)
 • Wedi dangos arloesedd yn y modd y mae wedi ymgorffori gwerth cymdeithasol ar draws y sefydliad
Private Sector Leadership Award

For a private sector organisation that has led the way in embedding social value into their business culture via processes, systems and their people to ensure the needs of their customers and the communities where they work are being met.

Category criteria:

Demonstrate how the nominee has accomplished one or several of the following:

 • Made a public commitment to embedding social value through policies or pledges
 • Used social value data to inform decision making at the highest level
 • Developed processes that directly address economic inequality, support for local businesses, community wellbeing and regenerating the environment
 • Developed processes to listen, respond and promote the social challenges of the communities they work within
 • Accounted for social value transparently and with independent verification of results (e.g. using the National TOMs Wales)

 

Ar gyfer sefydliad sector preifat sydd wedi arwain y ffordd wrth ymgorffori gwerth cymdeithasol yn eu diwylliant busnes trwy brosesau, systemau a’u pobl i sicrhau bod anghenion eu cwsmeriaid a’r cymunedau lle maent yn gweithio yn cael eu diwallu.

Meini Prawf:

Dangoswch sut mae’r enwebai wedi cyflawni un neu nifer o’r canlynol:

 • Wedi gwneud ymrwymiad cyhoeddus i ymgorffori gwerth cymdeithasol trwy bolisïau neu addewidion
 • Defnyddio data gwerth cymdeithasol i lywio’r broses o wneud penderfyniadau ar y lefel uchaf
 • Datblygu prosesau sy’n mynd i’r afael yn uniongyrchol ag anghydraddoldeb economaidd, cefnogaeth i fusnesau lleol, lles cymunedol ac adfywio’r amgylchedd
 • Datblygu prosesau i wrando, ymateb a hyrwyddo heriau cymdeithasol y cymunedau maen nhw’n gweithio ynddynt
 • Wedi cyfrif am werth cymdeithasol yn dryloyw a chyda dilysu canlyniadau’n annibynnol (e.e. defnyddio’r TOMs Cenedlaethol Cymru)

FORMAT & ELIGIBILITY

 • You must submit your entry through our online entry submission form by the deadline 24 September 2021.
 • The Awards are FREE to enter.
 • All questions must be answered in relation to any organisation or project (except for the Individual Leadership Award).
 • There is no limit on the number of categories you can enter, but you may only submit one entry per organisation per category.
 • Ensure your submission meets the category criteria.
 • Applications can be submitted in either English or Welsh.
 • Complete each of the fields by typing in the spaces provided.
 • Responses to each question must not exceed the indicated word count, each question below:
  • Contact details
  • Headline summary (250-350 words)
  • Project details (as applicable) – project name, client name, partner organisations, date, contract value, social value added (250-350 words)
  • Project description – what was delivered, how it was delivered, and who were the beneficiaries (300-450 words)
  • Outcomes achieved* and why the project should be awarded (up to 500 words)
 • You may include supporting evidence:
  • Video (1x maximum 4 minutes in length)
  • Images (maximum 5)
 • You should attach one (1) PowerPoint slide summary of your submission (in PPT, PDF, JPG or PNG format).

*Along with a clear link to the Wellbeing and Future Generations Act, we are awarding social value, so we would be interested to see where the National TOMs have been applied and how much social value was delivered.