Speak to an expert social value advisor now: +44 (0) 203 747 6555

  • 2 minutes
  • 14/05/2021
10320

Webinar – Social value and the Welsh TOMs for suppliers / Werth cymdeithasol a’r TOMs Cymreig i gyflenwyr

Are you a supplier looking for introduction into social value and the Welsh TOMs? Watch Social Value Portal's webinar now.

Are you a supplier to the Public Sector in Wales? Do you bid for work using the National TOM’s for Wales?

Join this webinar to learn about the National Themes, Outcomes, and Measures (TOMs) for Wales, an agreed set of measurements to include in procurement contracts. This session is designed for the Public Sector supplier base and we will focus on areas that help bidders win more work using the National TOM’s for Wales. The National TOM’s for Wales incorporates the existing Community Benefits toolkit measures, but also provides additional opportunities to deliver on the requirements of the Well-being of Future Generations Act. The TOMs tool considers the whole procurement cycle, including commissioning, contract management and supply chain relationships.

 

Ydych chi’n gyflenwr i’r Sector Cyhoeddus yng Nghymru? Ydych chi’n cynnig am waith gan ddefnyddio’r National TOM’s ar gyfer Cymru?

Ymunwch â’r weminar hon i ddysgu am y Themâu, Canlyniadau a Mesurau Cenedlaethol (TOMs) ar gyfer Cymru, set o fesuriadau y cytunwyd arnynt i’w cynnwys mewn contractau caffael.
Mae’r sesiwn hon wedi’i chynllunio ar gyfer sylfaen cyflenwyr y Sector Cyhoeddus a byddwn yn canolbwyntio ar feysydd sy’n helpu cynigwyr i ennill mwy o waith gan ddefnyddio’r TOM’s Cenedlaethol ar gyfer Cymru. Mae TOM’s Cenedlaethol Cymru yn ymgorffori mesurau pecyn cymorth Buddion Cymunedol presennol, ond mae hefyd yn darparu cyfleoedd ychwanegol i gyflawni gofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Mae’r offeryn TOMs yn ystyried y cylch caffael cyfan, gan gynnwys comisiynu, rheoli contractau a chysylltiadau cadwyn gyflenwi.

 

You’ll hear insight on implementation and actual use-case of the Welsh TOMs from:

Sol Tannir – Interim Social Value Advisor Team Manager/Rheolwr Tîm Cynghorydd Gwerth Cymdeithasol (Dros Dro)

Prys Jenkins – Arweinwr Gwerth Cymdeithasoll/Social Value Leader, Social Value Portal

Cindy Nadesan – Rheolwr Cyfrif Strategol/Strategic Account Manager, Social Value Portal

This webinar will be hosted in English, you are welcome to ask questions in English or Welsh.

Bydd y weminar hon yn cael ei chynnal yn Saesneg, mae croeso i chi ofyn cwestiynau yn Saesneg neu Gymraeg.

EDIT: This session is now available to watch on-demand

Date: Wednesday, 26 May, 2021

Time: 14.00 – 15.30 BST

Watch on-demand