Speak to an expert social value advisor now on: +44 (0) 203 355 0530

Webinar - Introduction to social value and the Welsh TOMs for buyers/Cyflwyniad i werth cymdeithasol a'r TOMs Cymreig i brynwyr

Join this session to learn about the National Themes, Outcomes, and Measures (TOMs) for Wales, an agreed set of measurements to include in procurement contracts. The Welsh TOMs incorporates the existing Community Benefits toolkit measures, but also provides additional opportunities to deliver on the requirements of the Well-being of Future Generations Act. The TOMs tool considers the whole procurement cycle, including commissioning, contract management and supply chain relationships.

Ymunwch â’r sesiwn hon i ddysgu am y Themâu, Canlyniadau a Mesurau Cenedlaethol (TOMs) ar gyfer Cymru, set o fesuriadau y cytunwyd arnynt i’w cynnwys mewn contractau caffael. Mae TOMs Cymru yn ymgorffori’r mesurau pecyn cymorth Buddion Cymunedol presennol, ond mae hefyd yn darparu cyfleoedd ychwanegol i gyflawni gofynion Deddf Lles Cenedlaethau’r Dyfodol. Mae’r offeryn TOMs yn ystyried y cylch caffael cyfan, gan gynnwys comisiynu, rheoli contractau a chysylltiadau cadwyn gyflenwi.

You’ll hear insight on implementation and actual use-case of the Welsh TOMs from:

Sol Tannir – Cynghorydd Gwerth Cymdeithasoll/Social Value Advisor, Social Value Portal

Richard Dooner – Rheolwr Rhaglen, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru Gymraeg/Programme Manager, Welsh Local Government Association

Alice Horn – Dadansoddwr, Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol/Analyst Officer, The Future Generations Commissioner for Wales

Prys Jenkins – Arweinwr Gwerth Cymdeithasoll/Social Value Leader, Social Value Portal

Cindy Nadesan – Rheolwr Cyfrif Strategol/Strategic Account Manager, Social Value Portal

Philipp Cyrus – Uwch Ymchwilyddl/Senior Researcher, Social Value PortalThis webinar will be hosted in English, you are welcome to ask questions in English or Welsh.

Bydd y weminar hon yn cael ei chynnal yn Saesneg, mae croeso i chi ofyn cwestiynau yn Saesneg neu Gymraeg.

EDIT: This session is now available to watch on-demand

Date: Wednesday, 28 April, 2021

Time: 14.00 – 15.30

Watch now

10142